• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

skopa

SBMIs VD Mårten Sohlman om Naturvårdsverkets förslag:

Vad har du att säga om processen som lett fram till utredningen?

– Sett ur branschens perspektiv är detta uppdrag lite av upp och nedvända världen.  Om man från myndigheternas sida från början valt att se på frågan utifrån ett risk-nyttoperspektiv så hade vi nog inte haft något behov av detta uppdrag alls. Fokus borde vara på att tillsammans med branschen utveckla bedömningssystem utifrån hur de olika materialkategorierna används, och vilka möjliga begränsningar olika material bör ha utifrån den avsedda användningen. Istället har Naturvårdsverket och tillsynsmyndigheter valt att använda en försiktighetsprincip där mängderna som får användas minskat och allt mer material avfallsklassas. Stora mängder prima material har klassats som avfall – vilket lett till både miljömässiga som ekonomiska förluster för samhället.

Vad anser SBMI om förslagen i utredningen? 

– För att främja den cirkulära hanteringen av material ser vi från SBMIs sida att det är det mycket viktigt att hantera cirkulära material som biprodukter eller produkter. Men det är också viktigt att det finns en tydlig möjlighet att återvinna material som klassas som avfall. Båda spåren behöver främjas för att bereda väg för ökat cirkulärt byggande.

– Naturvårdsverket har analyserat möjligheten att kunna bedöma massor som biprodukt, men bedömt att denna väg inte är möjlig. Därför föreslår utredningen istället att det ska bli enklare att klassa materialet som en produkt, istället för avfall. 

– Från SBMI:s sida delar vi inte Naturvårdsverkets slutsats om att materialet inte kan klassas som biprodukt, men eftersom myndigheten avfärdar denna lösning ser vi att det är positivt att produktspåret lyfts fram som ett framkomligt alternativ.

Vilket förslag är viktigast att man går vidare med?

– Det är viktigt att Naturvårdsverket verkligen går vidare med det förslag man lagt att entreprenadberg och andra massor ska kunna hanteras som en produkt – och inte som avfall. Det är viktigt att detta förslag får ett brett genomslag i praktisk tillämpning.

– Det är också avgörande att det blir en bra vägledning, eftersom det är vägledningen och tillämpningen av regelverket som hela vägen har begränsat möjligheterna till cirkulär hantering.

– En möjlighet som Naturvårdsverket bortsett från i skrivelsen är behovet av allmänna regler för återvinning av rena material, när man nu föreslår avskaffande av den tidigare anmälningsfria U-verksamheten. Detta har påpekats av en lång rad tunga remissinstanser som Jordbruksverket, Trafikverket, Avfall Sverige. Att kräva anmälningsplikt för återvinning av provtagna rena material är inte rimligt. Avskaffande av U-verksamheterna utan att tillföra allmänna regler kommer leda till minskad återvinning och mer utsläpp från onödig lastbilstrafik. Naturvårdsverket har i tidigare uppdrag föreslagit allmänna regler, men utformat dessa så det i stort sett inte går att tillämpa för de massor som förekommer i samhället. Vi hade gärna sett att man gjort ett omtag kring denna lösning. Nu inträder istället anmälningsplikt för en lång rad enkla ärenden som hade kunnat omfattas av allmänna regler.

Finns det förslag som du anser att man inte ska gå vidare med?

– SBMI har genom hela processen framhållit att regelverket för återanvändning och återvinning upplevs som alltför komplext, krångligt och tidskrävande. Regelverket är inte anpassat för hur byggverksamhet bedrivs, och vägledningen är alltför restriktiv för att främja cirkulära lösningar.

– Naturvårdsverket har trots detta tagit fram ett detaljerat och komplext förslag, som tillför ytterligare detaljreglering, komplicerade bedömningsmoment, volymbegränsningar och nya undantag inom ett redan komplext område med alltför komplicerat regelverk. Vi vill att dessa förslag stryks, eller i andra hand omarbetas för att bättre möta samhällets efterfrågan på cirkulära material och branschens förmåga att tillhandahålla dem. 

Vad kommer en ny lagstiftningen att innebära för branschen?

– I bästa fall innebär det att vi får ett robust regelverk på plats där det blir tydligt för alla entreprenörer hur entreprenadberg och schaktmassor ska kunna cirkuleras. Men det hänger i slutänden på att Naturvårdsverket tar fram en bra vägledning, så att det blir tydligt för både företagare och alla som jobbar med tillsyn vad det är som gäller.

– Från SBMIs sida kommer vi även fortsatt att bevaka frågan. Vi behöver säkerställa att inte alla delar av förslaget genomförs, men framför allt ska vi aktivt följa Naturvårdsverkets arbete med fortsatt vägledning.