• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

Delrapporteringen tar upp Sveriges beredskap när det gäller försörjningen av bergmaterial för byggande såsom ballast, byggnadssten, cement, grus, och makadam samt dess viktiga roll i samhällsbyggandet. Det tar upp behovet av att stärka Sveriges förmåga att upprätthålla en nödvändig försörjning och därigenom säkerställa tillgång till samhällsviktiga varor och tjänster vid fredstida krissituationer, höjd beredskap och ytterst krig.
 
För att förbättra möjligheterna att samordna en fungerande försörjningsberedskap föreslås en ny beredskapssektor för industri, bygg, och handel, samt att vissa myndigheter, inklusive Tillväxtverket, Sveriges geologiska undersökning (SGU), och Boverket, utses till beredskapsmyndigheter med ansvar för olika delar av denna sektor. Det understryks att näringslivet spelar en avgörande roll för totalförsvaret, och att industrin är en viktig förutsättning för många samhällsfunktioner, inklusive byggandet och underhåll av infrastruktur. Vidare diskuteras vikten av att säkerställa tillgången på kritiska varor och material för samhällsbyggandet, vilket inkluderar material som ballast, byggnadssten, cement, grus, och makadam.
 
Delrapporten betonar att det brådskar med att säkerställa försörjningsberedskapen mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget och omvärldsutvecklingen, och det föreslås konkreta åtgärder och författningsändringar för att stärka denna beredskap. Det framhålls också att det finns ett behov av att återupprätta och modernisera systemet för byggnads- och reparationsberedskap (BRB), för att säkerställa att samhället kan upprätthålla kritisk infrastruktur och tjänster även under kris, höjd beredskap och i krigstid.
Här kan du läsa regeringens pressmeddelande och delbetänkandet i sin helhet:
Läs delbetänkandet här
 
Här kan du läsa regeringens pressmedelande:
Läs pressmeddelandet här