• Folksamling
    Bergmaterial är en oundgänglig lokal svensk råvara. Den är nödvändig för en fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser och därmed för näringslivets utveckling och sysselsättning.
  • IMGP0196 2
    Bergmaterialindustrin producerar och levererar cirka 100 miljoner ton bergmaterial varje år, vilket gör bergmaterial till en av landets största industriprodukter.
  • Bergmaterial används i hög grad vid byggande av industrilokaler, bostäder, kontor, sjukhus och andra offentliga byggnader. Bergmaterial är dessutom en viktig ingrediens i tillverkningen av betong och asfalt.
  • Mtning Kopia
    Bra och billigt bergmaterial är en förutsättning för tillväxt, sysselsättning och välfärd. Det har också en positiv påverkan på miljön. Med en infrastruktur av hög kvalitet blir transporter effektivare och därmed mindre energikrävande.

SBMI har uppdaterat branschens handbok för den som ska ansöka om täkttillstånd. Tanken är att det ska hjälpa medlemsföretagen att kunna lämna in tillståndsansökningar med hög kvalitet och därmed få en snabbare handläggning av ärenden.  

Det är bilaga 1a till Handbok – Täktansökan, som omfattar enhetliga rimliga villkor för täktverksamhet, som getts fått en översyn. Den förra versionen reviderades 2016 och mycket har hänt sedan dess vad gäller tillståndsprövningar. Det fanns därför ett behov av en uppdatering med förslag till utformning av yrkanden och villkor. Den nya versionen är mer anpassad efter nuvarande praxis.

Handläggningstiderna förkortas därmed, till nytta både för myndigheter och företag. Innehållet i den reviderade handboken kan också bidra till en dialog med prövningsinstanserna om vad som krävs för en komplett ansökan och hur processen bör drivas för att fungera effektivt. Det är en fråga som fått allt större vikt sedan den senaste revideringen av täkthandbokens bilaga för åtta år sedan. Och som kan bli en stoppkloss i rättsprocessen. 

I den nya, uppdaterade bilagan har det också lagts mer fokus på frågor som återvinning och vattenverksamhet.   

Bilagan har kompletterats med beslut från rättsmyndigheter, som till exempel mark- och miljödomstolarna och avgöranden från mark- och miljööverdomstolen. Det är vägledande domar som har en särskild betydelse vid bedömningar av likartade frågor i framtiden – besluten måste underrätterna anpassa sig till.  

Den nya versionen av handbokens bilaga om enhetliga villkor har diskuterats i Samhällsutskottet inom SBMI, med mål om en publicering före sommaren på SBMIs medlemssidor. Om du loggar in på SBMIs medlemssidor kan du läsa den här. Om du loggar in på SBMIs medlemssidor så kan du läsa den nya versionen här