Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

MinBaS-programmet är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan företag och organisationer inom delbranscherna industrimineral, bergmaterial (ballast) och natursten – MINeral-BAllast-Sten – med stöd av Sveriges Geologiska Undersökning. Sammanlagt var 150-talet företag liksom ett drygt dussin universitets- och högskoleinstitutioner samt FoU-institut engagerade i projektarbetena.

MinBaS I

Under åren 2003-2005 genomfördes etapp I av utvecklingsprogrammet MinBaS. Närmare 200 ingenjörer och forskare deltog aktivt. Programmets omfattning var dryga 49 Mkr. Programmet var mycket framgångsrikt och fick positiva omdömen av externa utvärderare. Under respektive projekt finns nedladdningsbara rapporter och delrapporter.

pdfMinBaS I – Sammanfattning 1.05 MB (PDF-filen är ett referensdokument som innehåller samma information som nedan) 

 

Programområde 1 – Optimering av produktionsprocessen från täkt till färdig produkt

Projekt 1,0 Kartläggning av teknologi och ingenjörshjälpmedel för bergmaterialproduktion. 
En översikt av dagens teknologi och produktionshjälpmedel för hela kedjan från täkt till användning av materialen finns sammanställd. Rapporten är ett utmärkt stöd för produktionsplanering och för introduktion av nya medarbetare och innehåller mängder av referenser.

pdf1,0 Kartläggning av tekologi och ingenjörshjälpmedel för bergmaterialproduktion 3.15 MB

 

Projekt 1,22 Optimal fragmentering i krosstäkter

Rapporten ger en bra överblick över dagens sprängningstekniska utveckling. Försök i bergtäkter visar att utvecklade fragmenteringsmodeller är användbara i praktisk drift och kan bli ett verktyg för industrin. Genom att optimera sprängningen fås en förändrad styckefallsfördelning till krossningssteget och det åtgår mindre krossenergi för att framställa samma mängd slutprodukt. Resultatet visar också på att man ur finandelen kan uppskatta grovfraktionerna och tvärt om.

pdf1,22 Licentiatavhandling – Generering av finandel vid pallsprängning 3.27 MB

pdf1,22 MinFo rapport – Influence of blasting on the size distribution and properties of muckpile fragments 1.75 MB


pdf1,22 MinBaS rapport– Slutrapport, Optimal fragmentering i krosstäkter, fältförsök i Vändletäkten 5.62 MB

 

Projekt 1,31 Utformning och drift av krossanläggningar

En programvara har utvecklats som går att använda för att optimera olika typer av krossanläggningar. Den kan köras i  Windows-miljö och användas för att anpassa produktionen i en krossanläggning så att den på bästa sätt kan tillfredställa en rådande marknadssituation eller för projektering av anläggningar och som utbildningsverktyg.

pdf1,31 Lic.thesis – Simulation and Optimisation of Crushing Plant Performance 7.53 MB

pdf1,31 MinBaS rapport – Simulering och optimering av krossanläggningars prestanda 1.68 MB

pdf1,31 MinFo rapport – Energimodul i krossanläggning 656.22 KB

 


Projekt 1,51 Åtgärder mot damning i mineralindustrin, Guide - Best Practice
En handbok med sammanställningar av ”Best Practice” för åtgärder mot damm och spill i produktionsanläggningar för bergarter och mineral.
Case studies av nya dammbekämpningstekniker, som skumteknik och dammkapsling, som genomförts i fullstora anläggningar finns beskrivna.

pdf1,51 MinBaS I slutrapport – Åtgärder mot damning vid produktion av bergmaterial och industrimineral 3.58 MB

 

Projekt 1,51 Case study – Test av skum som dammbekämpning i krossanläggning

Ett system för dammbekämpning med hjälp av besprutning med ett skum har utvärderats i industriell skala. Tekniken relativt enkel och kräver endast tillgång till vatten med stabilt tryck, tryckluft och en doseringsautomatik för kemikalien som sätts till. Skummet agglomererar de fina partiklarna och dessa binds delvis till grövre partiklar. 

pdf1,51 MinFo rapport – Skumteknik – Dammbekämpning med DustFoam skumteknik 605.57 KB

pdf1,51 MinFo rapport – Dammbekämpning med Ion Blast ESP-teknik 329.32 KB

 

Projekt 1,52 Case study - Ny teknik - mekanisk avskiljning genom ny kapsling och bandavskrapning

Bergtäkten och krossanläggningen hos NCC Roads AB Borås har med åren kommit att upplevas som miljöstörande. Anläggningen genomför ständigt miljöförbättrande åtgärder och förbättrad kapslingsteknik visade sig kunna förbättra den yttre miljön. Rengöringsbehovet kring omlastningspunkten är numera i princip obefintligt. 

pdf1,52 MinBaS rapport – Dammkapsling, bandrensning och spilluppsamling för en bandomlastning 493.04 KB

 


Programområde 2 – Nya användningsområden för material från MinBaS-branscherna 

Projekt 2,13 Täckning av deponier
 – Framtida marknad avseende avslutning/anpassning av deponier

En omfattande marknadsstudie finns utarbetad. Den ger en bra kunskap om marknadsförutsättningarna för materialleveranser till anpassning/anslutning av deponier. En materialdatabas över lämpliga produkter för deponitäckning har upprättas. Den är ett utmärkt verktyg för fortsatt marknadsföring.

pdf2,13 MinBaS rapport – Framtida marknad avseende avslutning/anpassning av deponier 377.58 KB

pdf2,13 MinBas rapport – Projektbeskrivning – Materialdatabas – Deponier 207.71 KB

pdf2,13 MinBaS rapport – Resultatrapport – Materialdatabas – Deponier 60.57 KB


Projekt 2,14 Filtermaterial för vattenbehandling, bergkross som alternativ till naturgrus/sand

En omfattande marknads- och metodstudie har genomförts som ger en bra överblick över marknadsförutsättningar och kvalitetskrav för mineraliska filtermaterial för vattenrening. Ett avrapporterat testarbete visar potentialen för att använda finkorniga bergkrossmaterial i långsamfilterapplikationer för rening av t.ex. avloppsvatten eller dagvatten. Framtagna resultat kan användas i företagens eget produktutvecklingsarbete.

pdf2,14 MinBaS rapport – Filtermaterial för vattenbehandling 1.28 MB

pdf2,14 MinBaS Rapport – Projektbeskrivning – Test av mineraliska filtermaterial för vattenbehandling 490.01 KB

pdf2,14 MinBaS rapport – Fosforavskiljning i reaktiva filter vid småskalig avloppsrening – Slutrapport 1012.59 KB

pdf2,14 MinBaS rapport – Delprojekt 1 – Bergkross som filtermaterial vid vattenbehandling – Slutrapport 844.99 KB

pdf2,14 MinBas rapport – Delprojekt 2 – Metallavskiljning från deponilakvatten och dagvatten med mineralbaserade filtermaterial 2.97 MB

pdf2,14 MinBaS rapport – Delprojekt 3 – Avskiljning av ammoniumkväve och fofatfosfor i reaktiva filtermaterial – Skak- och kolonnförsök 2.27 MB

 

Projekt 2,15 Implementering av Europastandarder inom bergmaterialindustrin

pdf2,15 MinBaS rapport – Implementering av Europastandarder inom bergmaterialindustrin 17.92 MB

 

Projekt 2,2 Framtida betong

Ett stort utvecklingsarbete kring krossad ballast i betong har resulterat i ett antal kunskapsuppbyggande rapporter. De ger kunskap om såväl naturliga bergartsmaterial som olika typer av fillermaterials lämplighet som tillsatser i betong. Med hjälp av den analysteknik som utvecklats kan man jämföra kross från olika täkter och få en uppfattning om hur krossballasten kommer att fungera i betong. Med utgångspunkt från klassificeringen kan man bedöma 
lämpligheten och göra ekonomiska kalkyler och miljöoptimeringar som man kan ta hänsyn till vid val av täkt. Arbetet fortsätter  i MinBaS II- programmet med produktionstekniska projekt för framställning av fina krossballastfraktioner och betong baserad på helkross.

pdf2,21 MinBaS rapport – Framtida betong – Utnyttjande av alternativa typer av ballast i betong – ett projektförslag 331.08 KB

pdf2,22 MinBaS rapport – Finpartikulära restprodukter som filler i cementbaserade material 1.80 MB

pdf2,23 MinBaS rapport – Krossad ballast i betong – Ballast-Karakteristik – Bruksreologi 1.04 MB

pdf2,23 MinBaS rapport – Framtida betong – Krossad ballast i betong – Betongprovningar 784.30 KB

pdf2,23 MinBaS rapport – Framtida betong – Krossad ballast i betong – Tvättning och tillsatsmaterial 312.99 KB

pdf2,23 MinBaS rapport – Framtida betong – Krossad ballast i betong – Kompletterande laboratorieförsök och fullskaleförsök 147.95 KB

pdf2,23 MinBaS rapport – Framtida betong – Krossad ballast i betong – Packningsstudie av krossgrus 265.34 KB

pdf2,23 MinBaS rapport – Krossad ballast i betng – Kvalitetssäkringsmetoder 296.65 KB

pdf2,23 MinBaS rapport – Slutrapport – Krossat berg som ballast till betong 784.41 KB