Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

Remissvar

SBMI medverkar främst med remissvar i frågor som rör täktmiljö, arbetsmiljö med bäring på täkter (kvarts) samt forskning och innovation. 

pdfRemissvar till Miljödepartementet – Prövning av miljöfarlig verksamhet 2016 (inkl 3 bilagor) 214.61 KB

pdf– Remissvar till Miljödepartementet – Bilaga 1 – Behovsprövning 178.47 KB

pdf– Remissvar till Miljödepartementet – Bilaga 2 – Entreprenadberg 149.43 KB

pdf– Remissvar till Miljödepartementet – Bilaga 3 – Konsekvenser av dagens regler 170.19 KB

pdfYttrande om tillståndspliktig vattenverksamhet 2015 212.76 KB

pdfRemissvar naturvårdsverkets förslag om buller 2015 52.58 KB

pdfSynpunkter om FoI till Utbildningsdepartementet 2015 59.19 KB

pdfFörslag till kvartsföreskrifter 2014 77.33 KB

pdfRemissvar om partikelfilter 2014 35.46 KB

pdfRemissvar om höjd täktavgift/tillsynsavgift 2014 76.23 KB

pdfRemissvar om höjd naturgrusskatt 2014 234.09 KB

pdfRemissvar till SGU angående förslag till nya kriterier riksintresse 98.66 KB

pdfRemissvar angående EUs avfallsdirektiv 410.13 KB

pdfRemissvar EIA till Miljödepartementet 2013 51.29 KB

pdfSynpunkter på täktmall 2013 44.84 KB

pdfRemissvar EU-direktiv om havsområden 2013 40.84 KB

pdfRemissvar naturvärden 2013 36.96 KB

pdfRemissvar markanvändning 2013 37.14 KB

pdfRemissvar Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet 2013 36.49 KB

pdfHushållning med havsområden 2013 34.44 KB

pdfRemissvar avgiftsförordning FAPT 2013 84.62 KB

pdfRemissvar angående ny MKB 2012 40.11 KB

pdfMiljo?processutredningen (SOU 2009:45) samt ”Enklare lagtext om miljo?konsekvensbeskrivningar” (Ds 2009:65) 57.98 KB

pdfFoI Synpunkter till Utbildningsdepartementet 2011 46.84 KB

pdfRemissvar Förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden 46.62 KB

pdfRemissvar havsplanering 2011 42.32 KB

pdfRemissvar från SGU angående Bss-direktivet 2011 97.78 KB

pdfRemissvar FMH och behov 2010 41.62 KB

pdfRemissvar Naturvårdsverkets vägledning om buller 43.8 KB

pdfRemissvar Naturvårdsverket miljörapportering 67.81 KB

 pdfBrev till Konkurrensverket 2009 40 KB

pdfYttrande över Miljödepartementets promemoria om identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser 2009 107.38 KB

pdfSvar på betänkande Enklare och bättre täktbestämmelser 2008 68.83 KB

pdfRemissvar om täktavgifter 2008 57.7 KB

 

Policydokument

SBMI har tagit fram egna inspel mot departement och myndigheter och SBMIs utskott kan vid behov föreslå att styrelsen fastställer policydokument som inte direkt är föranledda av någon remiss.

pdfInfrastrukturens roll för omvandling och tillväxt – Rapport SN 1.96 MB

pdfBrister infrastrukturen hindras tillväxt 423.16 KB

pdfNaturligt joniserande strålning från ballast är allas ansvar 39.91 KB

pdfMerkostnad för sena beslut 38.91 KB

pdfSBMIs inspel till en svensk mineralstrategi 82.93 KB