Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

SBMI medverkar främst med remissvar i frågor som rör täktmiljö, arbetsmiljö med bäring på täkter (kvarts) samt forskning och innovation.

Aktuella Remissvar 

SBMIs remissvar till Finandepartementet
Finansdepartementet föreslår att nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i ”stenbrottsnäringen” slopas. Förslaget innebär en betydande skattehöjning för SBMIs medlemsföretag då de är aktiva i ”stenbrottsnäringen”, eller bergmaterialindustrin.

I korta drag innebär SBMIs remissvar:

SBMI är kritiska till den korta remisstiden och den korta framförhållningen i förslaget. Med längre framförhållning och en mer varsam införandeprocess skulle förslaget ha bättre förutsättningar att uppnå avsedd verkan. 

Därför föreslår SBMI ett införande i två steg:

Höj koldioxidskatten enligt förslaget Höj energiskatten först i en senare fas, eller behåll den reducerade nivån för energiskatten.

Med en sådan införandeprocess skulle bergmaterialindustrin få en möjlighet att justera marknadspriserna på ett sätt som inte får en menlig inverkan på verksamheten.

pdfRemissvar till Finansdepartementet129.85 KB

 

SBMIs remissvar till Miljödepartementet
SBMI har svarat på Miljö- och Energidepartementets remiss av Naturvårdsverkets delredovisning av uppdraget ” Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt”. Uppdraget syftar till att förbättra förutsättningarna för ökad materialåtervinning i anläggningsbranschen. SBMI har vid flera tillfällen varit med och lämnat input till Naturvårdsverket i detta uppdrag.

I korta drag innebär SBMIs remissvar:

  • SBMI anser att delredovisningen från Naturvårdsverket är bra.
  • SBMI anser att det är viktigt att notera att det uppdrag Naturvårdsverket har INTE omfattar att ta fram kriterier för End-of-waste (EoW): I EU:s Avfallsdirektiv artikel 6 punkt 2 står: ”Specifika kriterier för när avfall upphör att vara avfall bör övervägas åtminstone för t.ex. ballastmaterial, papper, glas, metall, däck och textilier.” 
  • SBMI anser att Miljödepartementet snarast bör ge Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram EoW-kriterier för alla de materialslag som föreslås omfattas av undantag enligt artikel 24 och 25.

pdfRemissvar till Miljödepartementet ang NV-07431-17523.45 KB

 

Tidigare Remissvar

pdfRemissvar till Miljödepartementet – Prövning av miljöfarlig verksamhet 2016 (inkl 3 bilagor) 214.61 KB

pdf– Remissvar till Miljödepartementet – Bilaga 1 – Behovsprövning 178.47 KB

pdf– Remissvar till Miljödepartementet – Bilaga 2 – Entreprenadberg 149.43 KB

pdf– Remissvar till Miljödepartementet – Bilaga 3 – Konsekvenser av dagens regler 170.19 KB

pdfYttrande om tillståndspliktig vattenverksamhet 2015 212.76 KB

pdfRemissvar naturvårdsverkets förslag om buller 2015 52.58 KB

pdfSynpunkter om FoI till Utbildningsdepartementet 2015 59.19 KB

pdfFörslag till kvartsföreskrifter 2014 77.33 KB

pdfRemissvar om partikelfilter 2014 35.46 KB

pdfRemissvar om höjd täktavgift/tillsynsavgift 2014 76.23 KB

pdfRemissvar om höjd naturgrusskatt 2014 234.09 KB

pdfRemissvar till SGU angående förslag till nya kriterier riksintresse 98.66 KB

pdfRemissvar angående EUs avfallsdirektiv 410.13 KB

pdfRemissvar EIA till Miljödepartementet 2013 51.29 KB

pdfSynpunkter på täktmall 2013 44.84 KB

pdfRemissvar EU-direktiv om havsområden 2013 40.84 KB

pdfRemissvar naturvärden 2013 36.96 KB

pdfRemissvar markanvändning 2013 37.14 KB

pdfRemissvar Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet 2013 36.49 KB

pdfHushållning med havsområden 2013 34.44 KB

pdfRemissvar avgiftsförordning FAPT 2013 84.62 KB

pdfRemissvar angående ny MKB 2012 40.11 KB

pdfMiljo?processutredningen (SOU 2009:45) samt ”Enklare lagtext om miljo?konsekvensbeskrivningar” (Ds 2009:65) 57.98 KB

pdfFoI Synpunkter till Utbildningsdepartementet 2011 46.84 KB

pdfRemissvar Förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden 46.62 KB

pdfRemissvar havsplanering 2011 42.32 KB

pdfRemissvar från SGU angående Bss-direktivet 2011 97.78 KB

pdfRemissvar FMH och behov 2010 41.62 KB

pdfRemissvar Naturvårdsverkets vägledning om buller 43.8 KB

pdfRemissvar Naturvårdsverket miljörapportering 67.81 KB

 pdfBrev till Konkurrensverket 2009 40 KB

pdfYttrande över Miljödepartementets promemoria om identifiering, beskrivning och bedömning av miljökonsekvenser 2009 107.38 KB

pdfSvar på betänkande Enklare och bättre täktbestämmelser 2008 68.83 KB

pdfRemissvar om täktavgifter 2008 57.7 KB

 

Policydokument

SBMI har tagit fram egna inspel mot departement och myndigheter och SBMIs utskott kan vid behov föreslå att styrelsen fastställer policydokument som inte direkt är föranledda av någon remiss.

pdfInfrastrukturens roll för omvandling och tillväxt – Rapport SN 1.96 MB

pdfBrister infrastrukturen hindras tillväxt 423.16 KB

pdfNaturligt joniserande strålning från ballast är allas ansvar 39.91 KB

pdfMerkostnad för sena beslut 38.91 KB

pdfSBMIs inspel till en svensk mineralstrategi 82.93 KB