Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemsskap och inloggning.

Handbok Täktansökan

Med hjälp av SBMIs Handbok Täktansökan kan medlemmarna enkelt sammanställa en komplett täktansökan och länsstyrelserna få lättare att läsa ansökningarna om de alla är strukturerade på samma sätt.

Takthandboken

pdfHandbok Täktansökan 6.1 3.15 MB

SBMI arbetar för att täktvillkoren ska vara Enhetliga och rimliga. Bilagan nedan ger råd och referenser till vägledande domar.

pdfBilaga 1a Enhetliga rimliga villkor 328.57 KB

pdfBilaga 1b Vägledande domar 291.7 KB

 Ansökan skickas till MPD såvida det inte är fråga om tillståndspliktig vattenverksamhet. I så fall görs ansökan till MMD. Vad som är tillståndspliktigt kan bedömas med hjälp av nedanstående dokument.

pdfBehovsredovisning täkter 2016 332.79 KB

pdfNya täkter för betongballast – motiv 213.41 KB

  

Vattenverksamhet

pdfGenerella rekommendationer för bedömning av tillståndsplikt för vattenverksamhet vid bergtäkter 133.59 KB

pdfSGUs råd angående vattenverksamhet 151.26 KB

 

Vattenanalys

Det vatten som lämnar täkten måste analyseras enligt täktens kontrollprogram. Nedan ges exempel på lämpliga parametrar att analysera. 

xlsBlankett för beställning av vattenanalys 46.5 KB

  

Buller från täkter

Buller från täkten påverkar om tillstånd kan ges och i så fall under vilka drifttider. ?Här belyser vi några aspekter på buller och bullerdämpning.

pdfBästa teknik för bullerdämpning i bergtäkter 2.69 MB

pdfImpulsljud från skutknackning 214.44 KB

pdfBuller från ballasttransporter på allmän väg 249.44 KB

Bullermätare som app för Iphone (extern länk) 

Film  Bullerdämpning

buller bild 

 

Biologisk mångfald

SBMI verkar för en god miljö i täkter under och efter drift samt att täktens grannar inte ska störas mer än nödvändigt. 

pdfHandbok – inspiration till att skapa bra natur i täkter – åtgärder under drift och i samband med efterbehandling 12.93 MB

 handbok biologisk

 

Masshantering och överskottsmaterial

Täkter kan få material över, vilket kommer att klassas som en biprodukt. Hur detta bör hanteras belyses nedan:

pdfVägledning om utvinningsavfall 130.35 KB

pdfVägledning om utvinningsavfall – Bilaga 1 – Kort om utvinningsavfall 58.53 KB

pdfBesked – Sedimentationsdamm inte alltid avfallsanläggning 34.84 KB

docVägledning om utvinningsavfall – Bilaga 2 – Avfallshanteringsplan för ballastindustrin 76.5 KB

docVägledning om utvinningsavfall – Bilaga 3 – Anpassningsplan för ballastindustrin 38 KB

 

Det kan vara praktiskt att ta in schaktmassor i täkten för att använda till efterbehandling. Nedan ges några goda råd om detta.

pdfRapport om masshantering 2015 656.37 KB

 

Täkttillsyn

Avgiften för täkttillsyn bör stå i rimlig proportion till den arbetsinsats som myndigheten lägger ned på tillsynen. Är täktavgiften oskälig kan man ta hjälp av denna mall när man ska överklaga. 

docBegäran om nedsättning av tillsynsavgift 29.5 KB

 

Bra exempel. Länsstyrelsen i Dalarna och dess miljöprövningsdelegation, MPD, har uppmärksammats för sin effektiva miljöprövning av täktansökan. Stenkoll publicerade en artikel efter ett besök i Falun för att höra hur de jobbar.

pdfMPD Falun – Ett bra exempel431.14 KB

MPD Falun bild

 

Rättspraxis

Det som styr täktvillkor är gällande rättspraxis. Nedan har SBMI samlat ett antal vägledande domar.

pdfExpertkommentar – Behovsprövning i bergtäktmål 56.14 KB

pdfGällande praxis vid prövning av täktverksamhet – Arbete av Christin Vildevik 2013 598.12 KB

pdfPM om praxis – Lokaliseringsutredningar 84.2 KB

pdfMÖD – Lokalisering 1.5 MB

pdfMÖD – Buller 1.25 MB

pdfMÖD – Sommaruppehåll i verksamheten 31.27 KB

pdfMÖD – Kalkstenstäkt i område av riksintresse 29.82 KB

SBMI har nyligen initierat ett projekt om att sammanställa ett flertal domar som kan vara av intresse för branschen. Dessa domar kommer att presenteras här så snart arbetet är slutfört.