Stora mängder överskottsmassor uppkommer i samband med infrastruktur och byggprojekt. Samtidigt är det endast en bråkdel av det material som säljs i Sverige idag återvunnet material.  

Samhällsbyggnation genererar löpande överskott av nya bergmassor som kan användas som fyllningsmaterial, bärlager och förstärkningslager. Att bättre kunna nyttja entreprenadbergets cirkulära potential innebär att det är möjligt att få tillgång till samhällsviktiga råvaror och samtidigt minska transporter. 

Sveriges Bergmaterialindustri vill möjliggöra en ökad cirkulär bergmaterialförsörjning genom att:  

  • Utveckla en branschvägledning som tydliggör förutsättningarna för att producera cirkulär ballast (regelverk, standarder, miljö- och riskbedömningar)  
  • Främja upphandlingskrav för cirkulär ballast   
  • Verka för att tillsynsmyndigheter bidrar till att främja cirkulär ballast i tillståndsprocessen och i tillsynsarbetet  
  • Verka för en ökad samverkan och dialog mellan relevanta aktörer

 

SBMI deltar i ett flertal projekt och aktiviteter för att främja en cirkulär bergmaterialförsörjning. Nedan är endast ett exempel.

Exempel projekt: ”Från grind till grind – hur vi skapar cirkulära ballastprodukter” 

Hur kan branschen möta en framtida efterfrågan av återvunnen ballast? Syftet med det pågående projektet är att ta fram en konkret och tillämpbar vägledning för hela byggbranschens verksamhet.  

”Det finns ett stort engagemang bland medlemsföretagen i denna fråga, därför är det viktigt att vi som branschorganisation kan tillhandahålla vägledning och stöd så det blir lätt att göra rätt”, säger Martin Tengsved, konsult som leder arbetet för SBMIs räkning.   

”Från grind till grind”; Hur skapar vi cirkulära ballastprodukter | SBUF