Observera att du måste vara inloggad för att ta del av innehållet nedan, som i sin helhet är exklusivt för SBMIs medlemmar. Kontakta Joakim Heise på SBMI för frågor om medlemskap och inloggning.

Bergmaterialindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft 

Bergmaterialindustrin är en av de 22 branscher som har tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. I färdplanerna lyfter branscherna fram det samspel mellan näringsliv och politik som krävs för att Sverige ska kunna nå klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. De identifierar hinder och innehåller förslag på lösningar genom egna åtaganden och politiska förslag men de visar även möjligheterna för näringslivet att moderniseras och stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria.  

Bergmaterialindustrins färdplan togs fram under ledning av Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) och lämnades över till regeringen 2019. Målsättningarna i planen är att halvera utsläppen till 2030 (jämfört med 2015) och att hela branschen är fossilfri 2045. 

SBMI arbetar nu aktivt med att följa upp genomförandet av färdplanen både vad som händer inom branschen och genom att arbeta för att de politiska förslagen i planen genomförs. SBMI har också initierat och leder ett flertal projekt som syftar till att driva på bergmaterialindustrins klimatomställning. 

Bergmaterialindustrins färdplan för fossilfri konkurrenskraft

Läs mer om Fossilfritt Sverige

 

Tyck till om bergmaterialindustrins uppgraderade klimatfärdplan

SBMI har under våren arbetat med att uppgradera den klimatfärdplan som togs fram inom ramen för Fossilfritt Sverige 2019. Den uppgraderade färdplanen syftar till att tydliggöra branschens prioriterade åtgärder och uppmaningar till andra aktörer för att klimatmålen ska kunna uppnås. Nu vill vi gärna få in synpunkter på utkastet.

Vem kan lämna synpunkter? 

Alla som är medlemmar i SBMI kan lämna synpunkter på den uppgraderade färdplanen fram till den 12 augusti. Mejla dina synpunkter till lisa.sennstrom@sbmi.se

Utkast uppgraderad klimatfärdplan (logga in som medlem för att öppna dokumentet)

 

SBMI deltar i ett flertal projekt och aktiviteter för att främja klimatomställningen i branschen. Nedan är endast ett exempel. 

Exempel projekt: elektrifiering i svaga elnät 

Många vill ställa om till fossilfritt men tillgången till fossilfria drivmedel som HVO och RME är begränsad, varför de i dagsläget ofta är dyrare än den diesel de kan ersätta. Om tillräckligt starka elnät finns inom rimligt avstånd från en bergtäkt som är någorlunda stor, är det lönsamt och miljövänligt att gå över till eldrift för maskinerna i täkt. Även mindre täkter kan komma i fråga för elektrifiering om transformatorn görs mobil och kostnaden därmed kan delas på flera täkter, visar ett utvecklingsprojekt som SBMI drivit.  

Kanske kan även mindre starka nät användas för att elektrifiera täkten om modern batteriteknik används för att jämna ut belastningen från framför allt konkrossar, som annars ger oacceptabla störningar i klena elnät. SBMI driver under 2023 ett utvecklingsprojekt som ska undersöka om moderna batterier är tillräckligt snabba för att ta hand om effektvariationerna. 

Energilager för nätanpassad krossning med stöd av solceller

Fossilfri täkt